การผสมเทียมสุนัข

GSD_mating1

  • การผสมเทียมและผสมจริงเป็นการปล่อยน้ำเชื้อของสุนัขตัวผู้ที่บริเวณภายในช่องคลอดของตัวเมีย มีโอกาสผสมติดอยู่ที่ประมาณ 75%
  • การ ผสมจริง และผสมเทียม มีโอกาสในการผสมติดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ในกรณีใช้น้ำเชื้อสด) ทั้งนี้ต้องทำด้วยผู้ที่มีความรู้ และความชำนาญ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสัตวแพทย์
  • น้ำเชื้อสดคือ น้ำเชื้อที่รีดออกมาแล้วทำการผสมทันที ไม่ผ่านกระบวนการไดๆ
  • การผสมเทียมช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากการต่อสู้กันระหว่างพ่อและแม่พันธุ์
  • การ ผสมเทียมมีความสะอาดมากกว่าการผสมจริง สามารถลดการติดเชื้อจากการผสมพันธุ์ได้ เช่น การเกิดมดลูกขังหนอง (Pyometra) , การติดโรคแท้งติดต่อ, การติดเชื้อ giardia lamblia canis ฯลฯ ซึ่งโรคเหล่านี้มีผลต่อการผสมติด
  • การ ผสมเทียมสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำเชื้อเบื้องต้นได้โดยการส่องดูน้ำเชื้อด้วย กล้องจุลทรรศน์เพื่อตรวจดูปริมาณ และการเคลื่อนที่ของตัวสเปิร์ม
  • ทางเราบริการด้วยความเต็มใจ เพื่อความสะดวกสบายที่สุดของเจ้าของสุนัข